Tuesday, July 12, 2016

பேராக் மாநில அளவிலான தகவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்பப் போட்டி 2016

பேராக் மாநில அளவிலான 
தகவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்பப் போட்டி 2016 

PERAK STATE LEVEL 
ICT  COMPETITION 2016 

09-07-2016 (சனிக்கிழமை)
தேசிய வகை அரசினர் தமிழ்ப்பள்ளி, ஈப்போ

No comments:

Post a Comment