Monday, April 23, 2018

பினாங்கு மாநில நிலையிலான தகவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்ப்ப போட்டி 2018

பினாங்கு மாநில நிலையிலான 
தகவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்ப்ப போட்டி 2018 
PENANG STATE LEVEL ICT COMPETITION 
ICT QUIZKEDAH STATE LEVEL ICT COMPETITION 2018

கெடா மாநில அளவிலான 
தகவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்பப் போட்டி 2018 
KEDAH STATE LEVEL ICT COMPETITION 2018 NATIONAL LEVEL ICT QUIZ 2018

NATIONAL LEVEL ICT COMPETITION 2018 
தகவல் தொடர்புத் தொழில்நுட்பப் போட்டிகள் 
புதிர்ப்போட்டிக்கான விவரங்கள்